Arbeidsutvalget er satt sammen av personer med bred erfaring fra det det sivile og militære flymiljø i Norge. De har en genuin interesse for det som rører seg innen feltet og deres store felles kontaktnett innen det flyoperative miljø er medvirkende til å skape en dagsaktuell agenda for konferansen. Vår visjon er å «Skape Norges beste luftfartskonferanse der alle føler seg velkomne».

Av Manager FoF (01.01.2023)

Fra oppstarten i 1987 kan vi lese: Flyoperativt Forum ble første gang arrangert i 1987 etter initiativ fra tre personer: T.A. Nygård, Gerhard Pettersen og Bjørn Bø. Forumet har som formål: Å arbeide for en operativ velprofilert, rasjonell og sikker luftfart, der effektiv egen.kontroll styrer virksom­hetene innenfor de rammebetingelser som gjelder; og å utvikle ogforbedre helhetsstrukturen i norsk luftfart. Konferansen er et godt middel til å samle flest mulig av det flyoperative nøkkelpersonell slik at disse kan bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer i et uformelt miljø. Arbeidsutvalget søker å legge til rette for at norske og internasjonale spesialister innen sine fagfelt kan dele sine erfaringer med oss gjennom presentasjoner av høy kvalitet.

Målsetting
Flyoperativt Forum er en ideell organisasjon som ikke driver næringsvirksomhet. FoF er som navnet sier en Flyoperativ luftfartskonferanse som har som formål å samle flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk luftfart. Konferansen er åpen for alle, også pressen. Konferansen er et middel til å samle flest mulig av det flyoperative nøkkelpersonell slik at disse kan bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer i et uformelt miljø. Styret og arbeidsutvalget søker å legge til rette for at norske og internasjonale spesialister innen sine fagfelt kan dele sine erfaringer gjennom presentasjoner av høy kvalitet. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Flyoperativt Forum skal avholde og gjennomføre en årlig konferanse / seminar som normalt legges til primo april.
• FoF skal arbeide for å oppnå en operativ og sikker luftfart
• FoF skal utvikle og forbedre helhetsstrukturen i norsk luftfart
• FoF skal gjennom konferansen øke deltagernes operative forståelse for de ulike elementene i luftfarten
• FoF skal få istand handlingsrettede diskusjoner over flyoperative saker av felles interesse
• FoF skal orientere om nyutviklingen innen luftfarten
• FoF skal ha jevnlig dialog med politiske såvel som faglige myndigheter
• FoF skal bistå journalister med informasjon om etterforskning og fakta om luftfart etter flyulykker.

Flyoperativt Forum
Flyoperativt Forum er som navnet sier en Flyoperativ luftfartskonferanse som har som formål å samle flyoperativt personell på alle nivå fra alle selskap/aktører i norsk og europeisk luftfart. Konferansen er en årlig foreteelse som arrangeres i april. Den første konferansen ble arrangert i 1987 og dette gjør FOF til den eldste konferansen av denne type i Norge. Konferansen er åpen for alle, også pressen.

Velkommen til Flyoperativt Forum!