AGENDA FLYOPERATIVT FORUM 2004

Referat 2004

Arbeidsutvalget vil gjerne takke Johan Steinkjer, Avinor for at han har latt oss benytte referatene fra Flygelederen.

Flyoperativt Forum, den operative luftfartens årlige sammenkomst og ”happening”, ble arrangert ved Clarion Oslo Airport Hotell Gardermoen i perioden 19. til 21. april 2004. Den utkommanderte reporter fra ”Flygelederen” kan rapportere om nok et tankevekkende og interessant forum.

HØYT DELTAGERANTALL
Årets forum hadde hele 108 deltagere, et gledelig og overraskende høyt antall da økonomien innen norsk luftfart ikke er den beste. Hovedæren for det høye antallet skal nok Avinor med den nye flysikringsdivisjonen få. Det er tydelig at toppledelsen i divisjonen har som ambisjon å være tydelig tilstede der det operative miljøet møtes, og det setter vi selvfølgelig pris på. Mer skuffende var det at bare 52 personer deltok på get-together-party på befalsmessen på Gardermoen, mandags kveld. Synd siden dette kanskje er den beste anledningen til de viktige, uformelle samtalene med våre samarbeidspartnere.

ÅPNING
Tirsdag morgen kunne leder av arbeidsutvalget, Trond Sølna fra 335 Skvadronen, åpne det 17. flyoperative forum.
Årets åpningsforedrag under tittelen ”Luftfarten i endring, hva skjer? Hvorfor? Hva neste?” ble holdt av ansvarlig redaktør Terje Osmundsen fra ukebrevet MandagMorgen. Han tok for seg lavprisrevolusjonen som er skjedd i europeisk luftfart de siste årene og stilte spørsmålet; Vil SAS overleve? Lavprisselskapene har i Norge i dag 6-7 % av det totale trafikkvolum. Dette tallet er forventet å stige til ca. 21 % i 2010. De tilsvarende tallene for UK er 22 % i dag mot 40 % i 2010, og i et slikt scenario er det en selvfølgelighet at SAS må tilpasse seg markedet slik de gjør med de lave prisene på SASBraathens. Osmundsen stilte flere tankevekkende spørsmål; Er luftfarten bærekraftig? Når kommer hydrogenflyet? Hva blir kostnaden med security p.g.a. terrorfrykt? Hvor mange flyplasser har Norge om 10 år? Blir det konkurranse mellom lufthavnene og hva blir EUs rolle? Et svært interessant foredrag som satte både standarden og tonen for årets forum.

PRESIDENTEN I IFALPA
Neste mann ut var presidenten i IFALPA, kaptein Dennis Dolan fra USA. Han snakket ut fra egne erfaringer om nedbemanning i flyselskaper, om de organisatoriske endringene og de operative konsekvensene. Han gikk gjennom hele fasen ved nedbemanninger fra hvorfor de skjer, hvem som blir berørt, hva skjer i firmaet, organisasjonsendringene som alltid kommer og sammenslåingene av selskaper som også nesten alltid kommer. For som Dolan sa ”When the economy gets a cold – the airliners get pneumonia!” og ”In a merger, 1+1 equals 1 ½”. Han ramset også opp de antatte effektene nedbemanning og organisasjonsendringer og sammenslåinger har på sikkerheten:

Radical changes = more mistakes

Less employers = less vigilance

Longer working hours = greater fatigue

Psychological issues = distractions

Uncertainty = anxiety

”SPEEDY”
Morten Kjellesvig, styrmann i SAS og tidligere jagerflyger under kallenavnet ”Speedy”, levde opp til sitt navn da han meget engasjert snakket om nedbemanning sett fra et norsk synspunkt. Han snakket om de problemene det operative miljø har med å ivareta sikkerhet når informasjonsmengden blir så stor at den blir vanskelig å håndtere. Han sa at vi må gjøre informasjon til kunnskap, og kunnskap til beslutninger. Han etterlyste også Norwegian, de var nemlig ikke representert på forumet. Vi kjenner alle uttrykket; ”Når krybben er tom – bites hestene”. En like bra formulering brukte Morten for å forklare hva man kan tenke seg en del afrikanske land sier når de rike landene ber dem om å øke flysikkerheten; ”Det driter vi i – gi oss mat på bordet!”

DIREKTØRENE
Det var med spent forventning vi gjorde oss klare til å høre hva Avinors flysikringsdirektør, Anne Grette, hadde å si til en operativ forsamling som Flyoperativt Forum jo er. Dessverre ble nok forsamlingen litt skuffet da mye av Annes foredrag gikk med til å presentere organisasjonsboksene i Avinor og bakgrunnen for omorganiseringen som pågår. Flere deltagere utenfor LTT etterlyste visjonene for den nye divisjonen. De strategiske utfordringene om fortsatt å levere underveistjenester, fortsatt være den største leverandøren av TWR/APP i Norge samt sikre kostnadseffektive og kundeorienterte støttetjenester til LTT, ble omtalt som lite ambisiøst. Heller ikke Luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad la forsamlingen flat med sin presentasjon. Han gikk gjennom de utfordringene luftfarten står overfor, med hardere konkurranse og Low Cost Carriers som presser de etablerte selskapene. Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, sa Skogstad, og det finnes ingen enkle løsninger – dessverre. Skogstads innlegg ble litt ødelagt av at PowerPoint presentasjonen kjørte seg fast, og Skogstads medbrakte PC-trykker følte seg åpenbart ukomfortabel med situasjonen. Han fryktet kanskje en flyttebeordring til Bodø?

FORSVARET
Brigader Erik Gustavsen orienterte forsamlingen om de endringene som har skjedd i Luftforsvaret de siste årene, en endring som helt klart har ført til forbedringer for det operative miljøet. Deretter tok Avdelingsleder John Steineger fra den militære delen av Flymedisinsk Institutt over. For undertegnede ble dette forumets beste innslag. Med humor og ironi snakket han om de menneskelige faktorene i en endringsprosess. Om nedbemanning sa han at arbeidet gir oss trygghet, selvrespekt, tilhørighet i et sosialt felleskap, identitet, mening, status og økonomisk uavhengighet. De strukturforandringer større omstillingsprosesser medfører, innebærer ofte en trussel mot disse verdier. Helt avgjørende er på hvilken måte omstillingsprosessen gjennomføres og like avgjørende er i hvilken utstrekning det er noe positivt å se frem mot og at de positive mulighetene er realistiske. Selv om nedbemanning ofte er svært nyttig og fornuftig, gir de ofte ikke forventet gevinst fordi nedbemanningen skaper nye problem via negativ effekt på arbeidsmoral til de gjenværende. Videre kan det gi mindre motiverte, mindre produktive ansatte og mindre forpliktelse overfor bedriften, den økonomiske veksten uteblir i et lengre tidsperspektiv; organisasjonen må ofte reansette/ansette nye som erstatning, nedbemanning er ofte en ”quick fix”-endring der de best kvalifiserte slutter og de gjenværende blir triste, overarbeidete og bærer preg av endringstretthet, rasjonaliseringsgevinsten tas ut før nye systemer er innført samt at støttefunksjoner fjernes. Tror nok at mange i forsamlingen kjente seg igjen i Steinegers beskrivelse.

NORSK AERO KLUBB
Aleksander W. Gjems, fagsjef i motorflyseksjonen i NAK er en engasjert fyr. Det gav han oss et eksempel på når han snakket om det norske småflymiljøet. Det er ca. 300 småfly i Norge, disse er organisert i 215 klubber som gjennomførte ca. 30.000 flytimer i 2003. Totalt 4 personer ble drept i 17 ulykker samme år, i tillegg var det 17 alvorlige hendelser. Småflymiljøet føler seg fremdeles litt uglesett, litt som moped på motorveien, og rammebetingelsene blir stadig verre. Gjems fremhevet at flyinteressen er suksessfaktor nr.1. Interesse fører til aktivitet med fokus på sikkerhet. Mindre aktuelt for GA-miljøet var neste foredragsholder, Einar Stein Haugen, som orienterte om innføringen av P-RNAV i Norge.

SJEF HSLB
Direktøren i HSLB, Sverre Quale, avsluttet tirsdagen med en gjennomgang av det sikkerhetsarbeidet som er gjort i offentlig virksomhet de siste 20 årene. Dette arbeidet har Quale fulgt på nært hold gjennom sine jobber i oljebransjen (Saga Petroleum), jernbanen (Jernbanetilsynet), i Avinor (Sikkerhetsdirektør) og som sjef for HSLB som nå også får ansvaret for å undersøke hendelser innen veitrafikk og sjøfart. Han mente at luftfarten burde ha gode forutsetninger for å takle omstillingsprosessen den er inne i. Men han understreket at man ikke måtte la det gå prestisje i å nå kortsiktige økonomiske målsetninger dersom det kan gå ut over sikkerheten, og at det var viktig å ta vare på tradisjoner og kultur.

FESTMIDDAG
Festmiddagen ble som vanlig en trivelig affære, denne gang uten for mange groviser fra salen. Behovet for vitser ble nemlig oppfylt av en ”litt” skjev innleid toastmaster fra Stavanger. Dette bidro til at stemningen ble høy. Under middagen ble det også gjort stas på vår egen Dag Hårstad som nå trer ut av arbeidsutvalget for Flyoperativt Forum. Spesielt varmet nok hilsningen fra Sverre Quale fremført fra scenen, og Dag ble æret med stående applaus fra forsamlingen. Dag blir erstattet i arbeidsutvalget av supervisor i Gardermoen Kontrolltårn, Reinhard Lillebø, som fellesrepresentant for Avinor/NFF.

Search And Rescue
Onsdag formiddag var viet redningstjenesten i dag og i fremtiden. Stein Solberg fra Hovedredningssentralen på Sola, Ørnulf Lien fra Justisdepartementet og Jon Skogen fra CHC Helikopterservice orienterte. Redningstjenesten er nå overført fra Forsvarsdepartementet til Justisdepartementet, og Lien fortalte at dette var en utfordring i Justis. Ønsket er en dekning med helikopter 150 NM utenfor kystlinjen i løpet av 95 minutter etter alarmering. Dette betyr en ny redningshelikopterbase på Florø. Responstiden på redningshelikoptrene vil i fremtiden bli på 15 min, noe som betyr døgnkontinuerlig tilstedevakt på alle basene på fastlandet. I tillegg skal lege være en permanent del av besetningen. Jon Skogen orienterte deretter om hvordan redningstjenesten er organisert offshore på riggene. CHC har ca 40 piloter som driver med SAR, og sammen med Norsk Helikopter har CHC ca. 100 redningsoppdrag pr. år med utgangspunkt i baser på Ekofisk, Statfjord, Oseberg og Heidrun.

BACHELOR IN AVIATION
Stig Larsen, Administrerende direktør ved Norwegian Aviation College i Bardufoss, presenterte sine tanker for et universitetsstudium innenfor luftfart i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Planene lå klare, sa han, det avventes kun en politisk beslutning om å sette i gang samt at det må nødvendigvis gjennomføres en lokaliseringsdebatt. Om utdanningen skal være gjennom et universitet, en høgskole eller videregående skole må også avklares. Det å lage en generell utdanningsbit for luftfart vil gi bred kompetanse og legge forholdene til rette for forskning. Interessante tanker som forsamlingen syntes var spennende.

CALLSIGN CONFUSION
Et tilbakevendende problem er sammenblanding av kallesignal. Om dette tema pratet Geir Gillebo fra Oslo ATCC og Morten Køpke fra Braathens om. Gillebo gjennomgikk hva NFF, myndighetene og flyselskapene har gjort for å bøte på dette problemet, og han viste også praktiske eksempler fra Oslo ATCC, slik at forsamlingen fikk illustrert problemet. Undertegnede vil som en følge av dette innlegg anbefale alle om å rapportere like kallesignal gjennom SLS-systemet slik at man får endret kallesignal der det er likheter.

AVSLUTNING
Etter at Knut Skaar hadde snakket om Single European Sky og fremtidens lufttrafikktjeneste i Europa, fikk havariinspektør Karl Bjarne Kapaasen fra HSLB tradisjonen tro avslutte forumet med HSLB`s time. Han orienterte om ulykken ved Slettefjell ved Notodden i mai 2003. En kvinnelig lektor fra BI/Norges Markedshøgskole omkom da sjøflyet hun skulle fly fra Notodden til Fornebu krasjet i ca 1000 meters høyde. Ulykken er ikke ferdig undersøkt, men den ventes å komme på høring i nær fremtid. Ellers overrasket Kapaasen forsamlingen med å si at HSLB kommer til å slutte å sende høringer på rapportutkast til NF og NFF. Dette vakte umiddelbare reaksjoner, ikke bare fra flygerforbundet og NFF, men også fra Luftfartstilsynet og Braathens. Etter forumet kom imidlertid kontrabeskjeden fra HSLB. De vil sende høringene til dem de ønsker å få innspill fra, og alle saker som angår lufttrafikktjeneste til NFF. HSLB ønsker imidlertid ikke å si at høringene automatisk går til NFF. Vi får se hva fremtiden bringer. Og dermed var Flyoperativt Forum 2004 slutt. Et forum i omstillingens tegn. Aktuelt, interessant og engasjerende – som vanlig.